Všeobecné obchodní podmínky společnosti Madisson, s.r.o.

Sídlo:                                    Soumarská 1541/8, 104 00, Praha 10 – Uhříněves
Identifikační číslo:            26124637
DIČ:                                       CZ26124637

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72284 (dále jen „Prodávající“)

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:            Madisson, s.r.o.
                                               Soumarská 1541/8, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Kontaktní email:               info@madisson.cz
Kontaktní telefon:           (+420) 271 743 154

1. Úvodní ustanoven

1.1.        Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění,  
dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní
 umístěného na internetové adrese www.madissonshop.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozované  
 Prodávajícím.

1.2.      Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele.
Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje
jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím
 zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5.      Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a
             je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
             předpisů.

2. Vymezení pojmů

2.1.        Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní
zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který
spotřebitelem je.

2.2.        Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3          Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele.

2.4.        Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou zdravotní přípravky či pomůcky z rašeliny, masážní prostředky a lehátka, přírodní oleje, přípravky pro balneoterapii, esence pro sauny a parní lázně, pomůcky pro terapeuty, zdravotní přístroje a další zboží blíže specifikované na webovém rozhraní. Prodávající neposkytuje záruku na vliv zboží na zdraví Kupujícího.

3.            Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.        Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží
Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH atd.), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.2.        Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. O jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.3.        Kupující provádí objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy, kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.4.        Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.5.        Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího.

3.6.        Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího o věření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí jako by nebyla podána.

3.7.        Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.8.        Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedena ve webovém rozhraní a bude uvedena v objednávce a v jejím přijetí.

3.9.        V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.10.      Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.11.      Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího, Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

4. Platební a dodací podmínky

4.1          V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 15 000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.

4.2.        Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží Prodávajícímu:

  • v hotovosti na dobírku,
  • prověřeným zákazníkům na fakturu

4.3.        Platba zboží je možná v českých korunách.

4.4.        V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzené objednávky (pokud není domluveno jinak). Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání dlužné částky na účet Prodávajícího.

4.5.        Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje zpravidla do 3-5 pracovních dnů. Při bezhotovostní platbě, Prodávající zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do 3-5 dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

4.6.        Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

4.7.        Způsob dodání zboží je uveden na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží je zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

4.8.        Náklady na dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího  a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.9.        V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jinak než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.10.      Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.11.      Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.12.      V případě, že kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.13.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.        Kupující má podle § 1829 odst.1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na konkrétní adresu Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

5.2.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z daného obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které bylo nevratně smíseno s jiným zbožím.

5.3.        Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.        Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystaven, nebo jiná dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení kupní smlouvy a zvoleném způsob vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5.        Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.6.        Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7.        Při zaslání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.8.        Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.9.        Prodávající má právo odstoupit, od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách  a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

5.10.      V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. Odpovědnost vady

 6.1.       Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku)

6.2.        Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.

7. Ochrana osobních údajů

7.1.        Madisson, s.r.o. společnost se sídlem na adrese Soumarská 1541/8, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72284 (dále jen „správce“) zpracovává vaše osobní údaje a věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení osobních údajů.

7.2.        Společnost Madisson s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právním řádem ČR. Bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

7.3.        Jaké osobní údaje zpracováváme?

•             identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ

•             kontaktní údaje, jako jsou poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa 

•             údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které jste si objednali,
způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích

7.4.        Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb, naši vnitřní potřebu, případně marketingové a obchodní účely. Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese Správce:  info@madisson.cz

7.5.        Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

7.6.        Právo na výmaz: Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby společnost vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování.

7.7.        Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů.

7.8.        Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, ale jen po omezenou dobu.

7.9.        Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.10.      Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.  Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

7.11.      Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná vzhledem                                         k účelům, pro které byly shromážděny.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

8.1.        Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, piště na naši emailovou adresu info@madisson.cz

8.2.        Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.3.        Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html

8.4.        U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

8.5.        Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode den, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.6.        Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.7.        Náklady spojené s mimosoudním řešení spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.        Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

9.2.        V případ, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

9.3.        V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

9.4.        Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

9.5          Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na subjekty jako Česká obchodní inspekce. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

9.6.        Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.7.        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

9.9.        V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2020